รปช.ออกแถลงการณ์ไม่รับร่าง รธน. วาระ3

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

พรรครวมพลังประชาชาติไทยออกแถลงการณ์ไม่รับร่างรธน. วาระ3 อ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสอดคล้องตรงกันกับจุดยืนตั้งแต่แรกของพรรครวมพลังประชาชาติไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 พรรครวมพลังประชาชาติไทยออกแถลงการณ์ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย มีใจความว่า สืบเนื่องจากการที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้ประกาศแถลงการณ์ของพรรคฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่แสดงจุดยืนของพรรคฯ ในการคัดค้านการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่จัดให้มีการลงประชามติเสียก่อน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการออกเสียงแสดงประชามติรับรองโดยประชาชนเสียงข้างมากของประเทศไทย อันถือได้ว่าประชาชนได้เป็นผู้ “สถาปนา” รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้

เมื่อได้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…..) พ.ศ……..ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทั้งที่เป็นพรรคฝ่ายค้านและที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ต่างได้ยื่นเสนอต่อรัฐสภา และต่อมาได้มีการรวมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเข้าด้วยกัน อีกทั้งร่างรัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาลงมติของรัฐสภาในวาระที่ ๒ แล้ว และกำลังรอที่จะนำร่างดังกล่าวเข้าพิจารณาลงมติรับรองในรัฐสภาอันเป็นวาระที่ ๓ ต่อไป

เป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ ๔/๒๕๖๔ เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ (๑) อันมีสาระสำคัญ สรุปได้ว่า “รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง”

สาระสำคัญแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องตรงกันกับจุดยืนตั้งแต่แรกของพรรครวมพลังประชาชาติไทย นับตั้งแต่ที่มีการริเริ่มโดยสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ ที่จะให้มี “การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ดังปรากฏตามร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ……… ที่จะให้มี หมวด ๑๕/๑ การจัดทำรัฐธรรรมนูญฉบับใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครวมพลังประชาชาติไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ศกนี้ จึงได้มีมติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคฯ จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกล่าวนี้ในการประชุมของรัฐสภา วาระที่ ๓

​พรรครวมพลังประชาชาติไทย

​๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

โฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทย

https://www.komchadluek.net/news/politic/461285