KLINIQ เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 46.93% ที่ 36 บาทต่อหุ้น

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

KLINIQ ราคาเปิดเทรดวันแรก 36 บาท เพิ่มขึ้น 11.50 บาท หรือ 46.93% เดินหน้านำเงินระดมทุนขยายกิจการ ลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม ขยายกิจการศูนย์ศัลยกรรม พัฒนาระบบ IT ฯลฯ

บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ KLINIQ เข้าซื้อขาย(เทรด)วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้ 7 พ.ย.2565 โดยราคาเปิดอยู่ที่ 36 บาท เพิ่มขึ้น 11.50 บาท หรือ 46.93% จากราคาไอพีโอที่ 24.50 บาท

KLINIQ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง และการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และฟื้นฟูสุขภาพ

โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศไทย ประเทศสหรัฐ และประเทศอังกฤษ และมีประสบการณ์ให้บริการตรวจรักษาโรคด้านผิวหนัง และศัลยกรรมด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้แบรนด์ “เดอะคลีนิกค์”

ณ วันที่ 30 มิ.ย.2565 บริษัทมีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำรวม 39 สาขา ครอบคลุม 15 จังหวัด ทั่ว 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คลินิกเวชกรรม 35 สาขา ศูนย์ศัลยกรรม 1 สาขาที่สยามสแควร์ และร้านทำเล็บ 3 สาขา

KLINIQ มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 110 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 160 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานไม่เกิน 6 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณไม่เกิน 9 ล้านหุ้น และนักลงทุนสถาบัน และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 45 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 28, 31 ต.ค. และ 1 พ.ย. 2565 ในราคาหุ้นละ 24.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,470 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,390 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 31.78 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 169.60 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.77 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์(บล.) ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการ ลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม ขยายกิจการศูนย์ศัลยกรรม และพัฒนาระบบ IT และระบบข้อมูลลูกค้า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

KLINIQ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายแรกหลัง IPO คือ กลุ่มทองวัฒน์ ถือหุ้น 52.35% บมจ.เอกชัยการแพทย์ ถือหุ้น 7.27% และนายรัฐพล กิตติชัยตระกูล ถือหุ้น 7.16% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองอื่น